Djurskyddslagen i Rumänien

HISTORIA

Före 2001: Det fanns ingen lag i Rumänien angående djurskydd eller hur problemet med gatuhundar skulle hanteras.

2001: Regeringens brådskande resolution nr. 155/2001, godkänd genom lag 227/2002 angående hanteringen av gatuhundar. Enligt resolutionen ska gatuhundarna infångas och hållas på kommunala hundgårdar. Ifall ingen har gjort anspråk på hunden inom sju dagar får hunden adopteras till privatpersoner eller djurskyddsföreningar. Efter 14 dagar från infångandet får hunden avlivas. Avlivandet ska ske med humana metoder och får endast utföras av en veterinär. Hundarnas kroppar får inte användas i framställning av läder, kött, fett, protein, mjöl eller andra produkter. De lokala djurskyddsföreningarna får om de så önskar delta och ha insyn i hundarnas uppstallning samt deras skötsel, sterilisering, adoption och avlivning. Det är förbjudet att arrangera eller delta i hundslagsmål och man får inte åsamka hundarna smärta eller lidande. Veterinär- och livsmedelssäkerhetsverket ANSVSA är ansvariga för påföljderna vid brott mot denna resolution.

2002: Regeringens brådskande resolution nr. 55/2002, godkänd genom lag 60/2003 angående farliga och aggressiva hundar. Att arrangera, delta i eller träna inför hundslagsmål är förbjudet och kan leda till fängelsestraff. Farliga hundar (kamp- och attackhundar samt andra raser vilka är specifierade i lagen) måste steriliseras och id-märkas med en tatuering eller microchip.

2004: Lag nr. 205/2004 om djurskydd. Lagen stipulerar de nödvändiga åtgärder med vilka man säkerställer förutsättningarna för liv och välfärd för djur med eller utan ägare. Hanteringen av gatuhundspopulationen på rumänskt territorium stipuleras i särskild lagstiftning. Djurets ägare ska förse djuret med tillräckligt med mat och vatten, skydd, tillräcklig rörelsefrihet, omsorg och vård. Ägaren får ej behandla djuret illa, t.ex. genom slag, tortyr eller annars åsamka djuret smärta eller lidande. Veterinär- och livsmedelssäkerhetsverket DSVSA samt Inrikesministeriet verkställer lagen samt utdelar straff (att bryta mot lagen anses vara en förseelse).

2004: Regeringens beslut 955/2004 – direktiv angående organisering och utförande av offentliga tjänster i områden av privata och offentliga lokala intressen. De offentliga tjänsterna bör:
- etablera normer för transportation, omvårdnad och utrotning av gatuhundar
- säkerställa hundarnas skydd enligt de Europeiska normerna* för djurskydd
- fånga in gatuhundar vilka invånarna skriftligen framför klagomål på
- ta hand om, vaccinera, avlusa, sterilisera och registrera hundarna
- adoptera hundarna mot en avgift eller överlåta dem gratis till en djurskyddsorganisation
- återlämna infångade hundar till stället de fångats in på ifall en skriftlig begäran inkommer från invånarna vilka intygar att de ansvarar för hundarna och deras skydd

* Europeiska normer = hundar anses vara samhällsdjur, varav det är förbjudet att avliva dem i annat än specialiserade institutioner, att behandla dem illa eller arrangera hundslagsmål.

2008: Lag nr. 9/2008 som modifierar och kompletterar lag nr. 205/2004 om djurskydd.Det är förbjudet att avliva hundar, katter och andra djur förutom djur vilka av veterinär har konstaterats obotlig sjuka. Djurplågeri (dödande, övergivande, försummande eller torterande, skjutande av vilda eller tama djur, fysiskt eller psykiskt plågande på något sätt eller modifiering av djuret utseende på andra än medicinska grunder) är ett brott som kan leda till bötes- eller fängelsestraff.

NULÄGET

År 2013 togs ett stort steg tillbaka. Situationen försämrades betydligt under hösten 2013, då gatuhundar påstods ha dödat en liten pojke i Bukarest. Rumäniens president och press manipulerade människor till hundhat, och lyckades driva igenom en lag som tillåter hundar i hägnen att dödas 14 dagar efter att de fångats, om inte borgmästaren i staden har resurser att hålla hundarna på hägnen längre. Hundarna dödas med inhumana och grymma metoder. Den nya lagen har också uppmuntrat till massfångande och dödande av hundar på hägnen, för de får pengar för de dödade hundarna. Presidenten fick stöd för sitt galna förslag av obildade människor, som trodde på löften om rensade gator genom att döda hundarna. Det är dock ett välkänt faktum att gatuhundsproblem inte kan lösas genom att döda, utan genom steriliseringsprogrammen och genom att öka medvetenheten bland folket. Dödandet är fortsättningsvis tillåtet trotts all fakta, för dödandet är en bisness som göder de korrupta rumänska politikernas plånböcker.

Det protesterades över hela Europa, också inom EU, mot den barbariska lagen, bl.a. genom adresser, petitioner och demenstrationer, men lagen godkänndes trotts allt. Rumänien tog ett stort steg tillbaka, och den nya lagen har lett till ett klimat där gatuhundar är lovligt byte för grymma människor. Lagen ledde till en ny ökning i mängden brutalitet, och även lokala djurskyddare har haft det mycket svårt, eftersom djurhatet riktas även mot dem.

Save the Dogs vann en liter seger strax efter att den nya lagen hade godkännts; borgmästrarna i deras verksamhetsområden, Cernavoda och Medgidia, lovade fortsätta samarbetet med Save the Dogs som tidigare. Save the Dogs kan därmed fortsätta sitt arbete för att sköta gatuhundsproblem med etiska och effektiva metoder, bl.a. sterilisering och upplysning.

Det återstår att se, om Rumänien kommer att tvingas ge upp eutanasilagen när EU: s djurvälfärdslagstiftning i framtiden eventuellt kommer att realiseras.

23.1.2014 Hundratals europeiska organisationer, däribland Save the Dogs och Hemlösa hundars vänner rf, skickade en gemensam skrivelse till EU-kommissionen, där man kräver att kommissionen ingriper situationen i Rumänien. I skrivelsen anges att EU-kommissionen har befogenhet att befalla Rumänien, som missbrukar EU-bidrag, att sköta gatuhundsproblemet enligt WHO:s rekommendationer genom sterilisering, vaccinering och returnering av hundar till deras levnadsmiljö.

”Dödandet är ett dyrt och ineffektivt sätt att försöka kontrollera hundpopulationen”, konstaterade projektets europeiska talesman Robert Smith. Brevets internetsidor hittar du här: http://europeancommunicationsteam.weebly.com

VAD SÄGER LAGEN OM GATUHUNDAR?

I djurskyddslagen vilken förnyades i januari 2008 står det tydligt att ett friskt djur, ägt eller hemlöst, inte får avlivas. I lagens första paragraf står det dock att gatuhundarnas hantering regleras genom särskild lag. Den enda särskilda lagen angående hanteringen av gatuhundspopulationen är 227/2002, som baserar sig på regeringens brådskande resolution 155/2001, enligt vilken gatuhundar bör avlivas. Dessa två står alltså i klar motsägelse till varandra och ett antal rumänska borgmästare har försökt upprätthålla och försvara gatuhundarnas avlivningsprogram på dessa grunder. Den allmänna tolkningen är dock att inte heller gatuhundarna får avlivas, eftersom en lag har företräde framför en resolution. Denna tolkning stöds också av Veterinär- och livsmedelssäkerhetsverket ANSVSA, som i praktiken övervakar att lagen efterföljs samt ålägger straff.

AKTUELLT ANGÅENDE LAGENS UTVECKLING

Eftersom den nuvarande lagen för kontroll av gatuhundspopulationen står i konflikt med djurskyddslagen är det uppenbart att den borde förnyas. Redan i december 2007 godkände senaten två viktiga förslag angående förändring av både djurskyddslagen och gatuhundslagen. Några dagar sedare godkändes den nya djurskyddslagen i deputeradekammaren men lagförslaget angående kontroll av gatuhundspopulationen väntar ännu på godkännande. Detta lagförslag, som totalt skulle förändra den nuvarande lagen 227/2002 som säger att gatuhundar bör avlivas, innehåller bland annat implementering av TNR –program (trap-neuter-return), hundhägn för hundar som ej kan returneras till friheten på gatan samt utrymmen för övergivna och omhändertagna djur (även hästar och åsnor). Vi väntar således fortfarande på att deputeradekammaren ska behandla lagförslaget.

LAGSTIFTNING INOM EUROPEISKA UNIONEN

Efterom Rumänien blev en medlem i Euopeiska Unionen år 2007 gäller naturligtvis även EU:s lagar och regulationer i Rumänien. Att EU befattar sig även med djurskyddsfrågor stod klart när medlemsstaterna undertecknade Amsterdamfördraget 1997. I Amsterdamfördraget konstaterar man att djur är kännande varelser och att man bör säkerställa djurens välfärd genom att beakta dem i gemenskapens politik som gäller jordbruk, transport, inre handel samt forskning. Problemet när det gäller gatuhundarna är att de inte faller inom någon av de ovanstående kategorierna och EU-kommissionen har upprepade gånger konstaterat att EU inte kan beblanda sig i lagstiftning gällande sällskapsdjur utan det regleras enskilt i medlemsstaterna. EU har därför inga direktiv eller förordningar gällande t.ex. kontroll av gatuhundspopulation eller standarder på hundhägn.

I efterdyningarna av eutanasilagen 2013 har Europaparlamentets djurvälfärdsgrupp tagit en mer aktiv ställning till de rumänska hundarnas situation. Gruppens mål är att under de närmaste åren åstadkomma en lag om sällskapsdjur, som kommer att gälla alla medlemsländer.

VAD GÖR VI?

Eftersom Save the Dogs känner till Rumäniens kultur och traditioner litar vi fullständigt på Save the Dogs' politiska beslut och vi tar speciellt inte på lokal nivå några egna initiativ utan vi finns endast med som understödande, eftersom dessa situationer ofta är mycket infekterade. Vår huvudsakliga uppgift inom det politiska området är således informativt och upplysande arbete både i Finland och utomlands och en stor del rör sig om Europeiska Unionens lagstiftning. Samarbete med olika organisationer runt om i Europa och världen samt petitioner, överklaganden och sammanställande av rapporter hör till vårt arbete. Hemlösa hundars vänner rf är medlem i organisationen Pets in Europe, vars uppgift bl.a. är att driva igenom EU lagstiftning som gäller även sällskapsdjur.

Save the Dogs för sin del gör mycket politiskt arbete både i Rumänien och runt om i Europa. Save the Dogs satt med i den arbetsgrupp som utformade lagförslagen till senaten för den nya djurskyddslagen som antogs 2008 samt för lagen för kontroll av gatuhundspopulationen, vilken alltså inte ännu är godkänd. Save the Dogs har alltså en del i att djurskyddslagen förnyades och att gatuhundarna inte längre får dödas. Save the Dogs har också starka politiska band i Italien, bl.a. Franco Frattini, Italiens utrikesminister och före detta EU-kommissionär, har undersött Save the Dogs i många år och ger dem hjälp och stöd när det behövs. Save the Dogs deltar aktivt i diskussioner, debatter och demonstrationer gällande lagstiftningen samt hur den efterföljs samt bearbetar naturligtvis kontinuerligt de lokala politikerna i Constanta kommunen där de arbetar.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com