Hundarnas hälsa

Hemlösa hundars vänner är registrerad i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras importregister med nummer 552/0521/2013 och följer därmed reglerna för kommersiell import. Hundarna registreras i TRACES (Trade Control and Expert System), ett program som möjliggör kontroll och spårning av djur vilka transporteras inom EU.

Vi är väldigt noggranna när det gäller hundarnas hälsa och vi gör allt vi kan för att endast få hit friska och välmående individer. Längre ner kan du läsa mer om vilka sjukdomar som finns i Rumänien.

Alla hundar är kastrerade vid hemkomsten. På tikar avlägsnas både livmoder och äggstockar.

Alla hundar har microchip och EU-pass.

Alla hundar har fått följande vaccinationer i god tid före hemkomsten:

- Rabies
- Valpsjuka
- Parvo
- Hepatit (HCC)
- Parainfluensa (kennelhosta)
- Leptospiros

Alla hundar testas också för parasitsjukdomarna leishmania, erlichia, borrelia, anaplasma, babesios och hjärtmask.

Alla hundar får även medel mot dvärgbandmask enligt livsmedelssäkerhetsverket Eviras importregler. Alla hundar blir även behandlade med avlusningsmedel innan hemkomsten. Hunden genomgår en grundlig häslokontroll 1-2 veckor innan hemkomsten och vi rapporterar då eventuella tillfälliga skador eller sjukdomar som hunden kan ha. Det är exempelvis inte ovanligt med små skrapsår, öroniflammation eller svampinfektioner. Dessa behandlas alltid innan hemkomsten om inte annat blir överenskommet med ägaren, t.ex. om behandlingen inte blir klar innan resedatumet. Hunden undersöks igen dagen före resan. Vi rapporterar alltid om det uppdagas något ovanligt gällande hundens hälsa.

I enlighet med IATA:s rekommendationer ges lugnande medel i regel inte åt hunden inför flygresan, endast i undantagsfall.

Trots att hunden innan resan blivit behandlad med medel mot dvärgbandmask måste du avmaska hunden igen genast efter hemkomsten med medel mot dvärgbandmask, t.ex. Drontal eller Droncit. Ungefär en eller två veckor senare bör du även ge en maskkur av märket Axilur eller Benecur, vilka är de enda effektiva medlen mot Strongyloides stercoralis, en typ av rundmask som finns i södra Europa. När du hämtar din hund på flygplatsen får du med dig en kur av både Drontal och Axilur. Observera dock att det är bra att även behandla de övriga hundarna i familjen. Det är viktigt att du plockar upp efter hunden tills du avslutat avmaskningarna. Detta för att minimera alla risker.

Fastän hundarna har fått alla vaccinationer och är friska vid veterinärundersökningen kan vi inte garantera att hunden inte ådragit sig någon sjukdom mellan testtillfället och resetillfället. Vi reserverar oss mot dolda fel vilka vi rimligtvis inte kunnat förutse och vilka man med den begränsade tekniska utrustningen tillgänglig i Rumänien inte konstaterat. Speciellt kunskaper inom ortopedi är mycket begränsade i Rumänien. Dolda fel kan vara t.ex. intestina sjukdomar, icke-symptomgivande artros och artrit samt pålagringar, icke symptomgivande dysplasier och luxationer, tidiga ögonsjukdomar, blodparasitsjukdomar vilka varit latenta vid testtillället osv. Vi kan heller inte förutse eventuella sjukdomar som kan uppstå p.g.a. att hunden exempelvis växt upp på mycket energifattig föda / svultit eller eventuella gamla skador från hundens tid på gatan.

Att importera en hund från ett land där sjukdomsfloran är annorlunda än Finlands är aldrig helt riskfritt. Föreningen gör för sin del allt som står i dess makt för att hundarna ska vara helt friska när de kommer till Finland. Vi förutsätter dock även att ägaren tar sitt ansvar och noggrant studerar det informationspaket vi delar ut i samband med adoptionen. Ägaren ansvarar även för att söka hjälp och råd hos en veterinär vid behov.

Vi känner ett stort moraliskt ansvar både för de rumänska och de finländska hundarna och skulle aldrig medvetet utsätta dem för fara. Vi försöker på alla sätt ge hundarna de bästa förutsättningarna för ett långt och friskt liv här i Finland.

Information om sjukdomsläget i Rumänien

VALPSJUKA
Valpsjuka är en sjukdom som finns i hela världen, och namnet till trots kan den drabba hundar i alla åldrar men oftast valpar eller gamla hundar som har ett nedsatt immunförsvar. Valpsjuka tillsammans med parvo är de sjukdomar som tar flest valpars liv i Rumänien.

Symptomen på valpsjuka är kräkningar, diarré och olika bakteriella infektioner. Sekundära lidanden kan uppkomma, exempelvis lunginflammation. I ett senare stadium av sjukdomen kan hunden drabbas av krampanfall och andra neurologiska symptom, och i dessa fall går hunden oftast inte längre att rädda. Valpsjuka kan inte smitta människor.

Samtliga hundar som tas in till hägnen vaccineras genast mot valpsjuka och vaccinationen är i kraft vid adoptionstillfället.

PARVOVIRUS
Parvovirus är mycket smittsam sjukdom som är vanlig i Rumänien, speciellt bland valparna. Sjukdomen leder ofta till döden.

Viruset sprider sig till tarmarna via munnen och orsakar ofta inflammationer i tarmarna. Symptomen på parvo är ett nedsatt allmäntillstånd, kraftiga kräkningar och blodig diarré, vilket leder till uttorkning och valpen dör inom 2-4 dygn utan hjälp. Parvovirus kan inte smitta människor.

Samtliga hundar som tas in till hägnen vaccineras genast mot parvo och vaccinationen är i kraft vid adoptionstillfället.

SKABB
En mycket vanlig hudsjukdom i Rumänien är skabb. Oftast är det fråga om så kallad rävskabb, som orsakas av kvalstret Sarcoptes scabiei, som även kan drabba andra djurarter och människor.

Kvalstret lever i hudens översta skikt och den lägger sina ägg i gångar den gräver. Rävskabb smittar väldigt lätt, vilket är en orsak till att den är så utbredd i Rumänien. Symptomen är klåda av varierande grad, röda utbuktningar på huden samt i ett senare skede pälsbortfall. Utan behandling kan hunden dö i sekundära sjukdomar, uttorkning eller svält på grund av nedsatt aktivitetsförmåga. Skabb är dock lätt att behandla och hunden blir helt återställd. Nedan till vänster ses en bild på Rico, en hund som hittades med så svår skabb att så gott som all päls var borta. Efter behandling flyttade han till sitt nya hem i Sverige, och till höger ser ni hur han ser ut idag.

Skabb är mer än regel än ett undantag för de flesta gatuhundar runt om i världen, men med moderna mediciner går sjukdomen att bota helt. Vissa av hundarna som söker hem i Finland kan ha haft skabb tidigare, men är vid resetillfället naturligtvis helt friska.

RABIES
Rabies är, tvärt emot vad många tror, ingen jättevanlig sjukdom i Rumänien bland hundar, men den förekommer. Årligen smittas ca 30 hundar av rabies (medeltal år 2000-2007). Det största antalet rabiesfall hittar man bland de vilda djuren och där främst bland rävarna. Rumänien har i enlighet med EU:s regler tagit krafttag mot rabies och genom en tioårig kampanj fram till år 2016 hoppas man kunna utrota eller åtminstone drastiskt minska antalet rabiessmittade djur genom ORV (oral rabiesvaccination av rävar).

Rabies är en virussjukdom som angriper det centrala nervsystemet. Inkubationstiden, det vill säga tiden från då hunden smittas tills den börjar visa symptom, varierar från någon vecka upp till ett år. Vanligast är dock att symptomen bryter ut inom 2-7 veckor. Om en hund är smittad av rabies, kan den inte längre räddas. Rabies kan smitta från hund till människa genom t.ex. ett bett. Människan överlever dock om man hinner ge medicinering innan symptomen bryter ut.

Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras importregler bör en hund vara vaccinerad mot rabies senast 21 dagar innan ankomsten till Finland. För att säkerställa att ingen hund förs till Finland med rabies kräver dock Hemlösa hundars vänner att hunden ska ha varit under den lokala föreningens uppsikt under minst 3-4 månader innan resan. Alla hundar i hägnen vaccinerat genast mot rabies när de tas in i hägnet, och även de gatuhundar som kastreras vaccineras samtidigt mot rabies.

PARASITSJUKDOMAR

Hjärtmask (Dirofilaria immitis) är en rundmask som smittar via myggor, och förekommer mycket runt t.ex. medelhavet. Masken upptäcks först när den nått hjärtat och lungartären, och till symptomen hör dålig allmänkondition, hosta, ansträngd andning samt hjärtsvikt. Man kan förebygga hjärtmask väldigt effektivt med t.ex. lusmedlet Advocate, men när väl masken utvecklat sig i hjärtat är det komplicerat att bota, men det går.

Hjärtmask kan vara vanligare än man tror i Rumänien, men det finns väldigt få tillförlitliga källor. Det är allmänt vedertaget att hjärtmask inte är ett problem i Rumänien, men forskning som tyder på motsatsen finns. Därför kommer vi i fortsättningen även att ta prov på hjärtmask på alla hundar innan hemkomsten. Advocate ges regelbundet till hundarna i hägnet, vilket har en förebyggande effekt och därmed också minskar eventuella risker.

Babesia är en liten blodparasit som sprids av den bruna hundfästingen. Inkubationstiden är kort: 1-3 veckor. Hos hundar orsakar sjukdomen snabbt nedbrytande i blodet, så kallad akut hemolytisk anemi. Det är mycket vanligt med hundar som bär på sjukdomen inte uppvisar symptom. Dock kan vissa hundar, speciellt unga, bli mycket sjuka. Dessa hundar blir ofta glåmiga och anemiska. Hunden kan bli frisk av sig själv och få ett återfall av t.ex. hård stress eller stor påfrestning. Det finns tre olika tillstånd av babesia: förakut, akut och kronisk. I det förakuta stadiet uppvisar den unga hunden symptom såsom trötthet, minskad aptit och svaghet. Hunden har feber och tandköttet är blekt. Ofta har dessa hundar upplevt något annat stressmoment t.ex. en annan sjukdom, fysisk påfrestning eller operation. Hunden har då även allvarlig anemi. Huden eller ögonvitorna kan vara gulfärgade. I den akuta formen är symptomen samma, men svagare. I den kroniska formen är hunden redan i väldigt dålig kondition och den är mycket trött och har svag anemi. I den kroniska formen orsakar sjukdomen permanenta skador på lever och njurar. Det är osannolikt att man får parasitet dödad med läkemedel, så behandling är mycket svårt.

Babesia förekommen i någon mån i Rumänien och vi testar hundarna innan ankomst. Efter testet behandlas hundarna med Advocate -lusmedel en gång per månad för att hållas friska. Eftersom testens pålitlighet varierar beroende på vilken form sjukdomen har så finns det skäl att vara uppmärksam på hundens välmående och föra hunden till veterinär ifall ovan nämnda symptom uppvisas.

Leishmanios (Sandfly disease) är en blodparasitsjukdom som sprids via den så kallade sandmyggan. Leishmanios är en utbredd sjukdom och förekommer bland annat runt medelhavet, i norra Afrika och i Sydamerika. Symptomen är allt från nedsatt aptit, diarré, feber, ögoninflammationer till allvarliga lever- och njurskador. Det finns inget direkt botemedel mot leishmanios idag men med medicinering kan hunden leva ett fungerande liv.

Leishmanios är enligt nuvarande uppgifter inte så utbredd i Rumänien, men det förekommer. Nya undersökningar visar att antalet smittade hundar har stigit den senaste tiden, eller också har man helt enkelt inte undersökt saken så grundligt förut. Hundarna i adoptionsprogrammet kommer därför att innan hemkomsten testas mot leishmanios, för att vara på den säkra sidan.

Erlichia är en sjukdom som sprids av den bruna hundfästingen. Symptomen är oftast hög feber, som varar i 2-5 dagar, och även ledbesvär kan förekomma. Hunden är därtill ofta trött, har dålig aptit och kan kasta upp eller ha diarré. Utan behandling kan sjukdomen gå in i ett kroniskt tillstånd, där anemi är ett betydelsefullt symptom. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

Erlichia är enligt de uppgifter vi har sällsynt i Rumänien, men precis som med leishmanios testar vi hundarna för säkerhets skull på grund av den bristfälliga statistiken.

OBS! Om du upptäcker symptom av fästingburna sjukdomar hos din hund, ta den genast till veterinär för att göra om testerna. På grund av att sjukdomarna kan ligga latenta länge är testerna aldrig 100% pålitliga.

ÖVRIGA SJUKDOMAR
Andra sjukdomar som kan finnas bland hundar i Rumänien är bland annat leptospiros, hepatit och parainfluensa, dessa är alla våra hundar vaccinerade mot. Mykoser (svampinfektioner) är också vanliga. Den svårbehandlade formen av skabb, kallad demodex, finns också i Rumänien men är ganska ovanlig. Förutom detta finns det även TVT (Stickers sarcoma), som är en smittsam cancersjukdom. Denna åkomma är dock relativt lätt att upptäcka vid en klinisk undersökning.

© 2012 Kodittomien koirien ystävät | Hemlösa hundars vänner | Friends of Homeless Dogs | info@koirienystavat.com